Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

Údaje o škole

Názov školyZákladná škola s materskou školou, Hlavná č.1 Čerhov
Adresa školyHlavná č. 1
Telefón+421 56 6687321
E-mailskolacerhov@gmail.com
WWW stránkaskolacerhov.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefóne-mail
RiaditeľMgr. Mária Nadzonová056/6687320skolacerhov@gmail.com
ZRŠMgr. Štefánia Gočiková056/6687320 

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Mária Ďurkovičová 
pedagogickí zamestnanciKristína Chmelnická 
   
ostatní zamestnanciMariana Štefanová 
   
zástupcovia rodičovM.A. Jana Uporská 
 Bc. Adriana Mrázová 
 Štefánia Lapšanská 
 Ing.Alžbeta Zlatnická 
   
starosta OÚIng. Jaroslav Bajužik 
poslanci OÚMarián Takáč 
 Miroslav Gaži 
 Juraj Rešetár - podpredseda 

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty

Údaje o zriaďovateľovi

NázovObec Čerhov
SídloDlhá 100, 076 81 Čerhov
Telefón056/6793222
E-mailobec1@cerhov.sk

§ 2. ods. 1 c Informácie o činnosti rady školy alebo rady školského zariadenia a o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy, ak sú zriadené, najmä počet a dátumy zasadnutí a prijaté uznesenia

Činnosť rady školy a poradných orgánov školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
MZ 1. - 4. ročníkMgr. Bibána Lejbováprimárne vzdelávanie, MŠ, ŠKD
PK jazykov a spoločeskovedných predmetovMgr. Mária ĎurkovičováSJL, ANJ, RUJ, DEJ, OBN, HUV, VYV, TSV, THD, ETV, NBV
PK matematiky a prírodovedných predmetovIng. Renáta BaloghováMAT. FYZ, CHE, GEG, BIO
PK triednych učiteľovMgr. Štefánia Gočiková 
Výchovné poradenstvoMgr. Zuzana Kišová 

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 137

Počet tried: 10

9 tried ZŠ , 1 trieda špeciálna

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Špec.triedySpolu
           
počet tried111111111110
počet žiakov1311132018161513135137
z toho ŠVVP101004332014
z toho v ŠK1278800000 35

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Čiastočný úväzok
1652
2 + 1 asist.11
ŠJ02 + 1 ( projekt )0
ŠKD200
PA300
OZ100

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov ZŠ01616
vychovávateľov022
asistentov učiteľa033
učiteľov MŠ02 + 1 asist.3
odborný zam.011

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
1. - 3. roč.Etická výchova1
3. - 4. roč.Anglický jazyk6
4. roč.Pracovné vyučovanie1
4. roč.Vlastiveda2
5. - 9. roč.Biológia7
5. - 8. roč.Hudobná výchova4
6. - 8. roč. + 8.BVýtvarná výchova6
5. - 8. roč. + 8.BInformatika6
5. - 9. roč.Technika6

§ 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovobvod. kolookr. kolokraj. koloceloslovenskémedzinárodné
Hviezdoslavov Kubín2 2   

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika :

Dlhodobé - Školské ovocie, Mliečny program, Cesta emocionálnej zrelosti - projekt bol súčasťou vyučovacieho procesu.

Krátkodobé - Deň narcisov, Deň hladu, Deň Zeme, Deň knižníc

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno - patologických javov v školskom prostredí

Ciele projektu: Zefektívniť systém výchovného poradenstva a prevencie formou školení frekventantov.

Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

Ciele projektu: Prostredníctvom všeobecno-vzdelávacích predmetov a súčasných technických možností zmodernizovať vzdelávanie žiakov.

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Ciele projektu: Vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky, tak ako aj zriadenie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu aj vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov.

V šk.roku 2020 / 2021 sme pokračovali v projekte POP - " Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov "

Realizátorom projektu je Metodicko - pedagogické centrum.

Ciele projektu : Implementácia princípov inkluzívneho vzdelávania v rámci regionálneho školstva. Podpora pedag.asistentov / asistentov učiteľa a inkluzívnych tímov v školách.

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly v MŠ: 21.5. 2018 - 22.5.2018

Druh inšpekcie: komplexná

Predmet školskej inšpekcie: Stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v MŠ

Výsledky komplexnej inšpekcie

Sledované oblasti:

1. Stav a úroveň výchovy a vzdelávania - stav a úroveň učenia boli na priemrnej úrovni (vyrovnanosť pozitív a negatív)

2. Riadenie školy - riadenie bolo na dobrej úrovni (prevaha pozitív, menej významné vecné nedostatky, nadpriemerná

úroveň)

3. Podmienky výchovy a vzdelávania - vytvorené podmienky na výchovu a vzdelávanie boli hodnotené na veľmi dobrej úrovni (výrazná prevaha pozitív, drobné formálne nedostatky, mimoriadna úroveň)

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly v ZŠ: 7. 11. 2003

Druh inšpekcie: tématická

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

Materiálno-technické podmienky

Škola sa skladá z dvoch objektov - starej budovy ( bývalý kaštieľ) a novej budovy. Spolu bolo 10 tried, z toho 1 trieda špeciálna. Na prízemí v novej budove sú triedy 1.- 5. roč., na poschodí triedy 6.- 9. roč. Všetky triedy sú svetlé, s veľkými oknami a novými žalúziami. V triedach sú interaktívne tabule. Chodby sú priestranné, farebne zladené. V novej budove je riaditeľňa, zborovňa,kabinety, kancelárie, knižnice pre 1. a 2. st., šatne a PC učebňa, v ktorej je 14 počítačov na výučbu informatiky.Táto učebňa sa zmodernizovala na ZERO PC učebňu. K dispozícii máme aj ďalších 5 počítačov, 5 notebookov, 8 dataprojektorov, kopírovací stroj, minivežu, viazací stroj, skartovací stroj a ozvučovacie zariadenie.Taktiež máme aj 4 vizualizéry.

V starej budove sa nachádza MŠ, 1 špeciálna trieda, ( sú tiež vybavené interaktívnou tabuľou), 2 telocvične - 1 veľká a 1 menšia, v ktorej sa nachádzajú aj posilňovacie stroje. Na poschodí je učebňa Aj, dielňa a školský klub pre žiakov 1.stupňa. V ŠK využívame množstvo pomôcok na výchovnú a oddychovú činnosť.

Ku škole patrí aj školská jedáleň. Strava sa pripravuje podľa noriem v školskom stravovacom zariadení vydaných a schválených MŠ SR. Žiakom sa podáva racionálna strava spestrená rôznymi druhmi ovocia, zeleninových šalátov a mliečnych výrobkov. V školskom roku 2020/2021 sme boli zapojení do projektu "Školské ovocie" a "Mliečny program".

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky

Úspechy a nedostatky

Analýza vnútorného prostredia ZŠ s MŠ SWOT

Silné stránky ZŠ:

- škola sa dlhodobo zapája do množstva súťaží, v ktorých žiaci dosahujú dobré výsledky

- dlhodobo 24 rokov na našej škole pracuje divadelný krúžok LUPIENOK. Každžý rok nacvičí divadelnú hru, s ktorou reprezentuje školu

- folklórny krúžok PODKOVIČKA

- dobrými výsledkami sa môžeme pochváliť aj v oblasti disciplíny, šetrenia školského majetku, školských priestorov a samotnej estetizácie interiéru a exteriéru školy

- zvýšená pozornosť sa venuje začleneným žiakom a žiakom v špeciálnych triedach

- žiakom je ponuknutá široká škála krúžkovej činnosti - pestrosť a rôznorodosť krúžkov

- rešpektovanie učebných osnov, vzdelávacích štandardov a TVVP

- dobré medziľudské vzťahy

- kvalitne vypracovaný ŠkVP

- dobrá spolupráca s CPPP a CŠPP TV

- využívanie vzdelávacích poukazov na skvalitňovanie vzdelávania formou krúžkovej činnosti

- využívanie kultúrnych poukazov na kultúrne podujatia

- dobré podmienky na vyučovanie telesnej výchovy na ihriskách (multifunkčné, futbalové, asfaltové)

- ciele výchovy zamerané na elimináciu nezdravých prejavov žiakov - šikanovanie, diskriminácia a rasizmus

Slabé stránky ZŠ:

- pasívny prístup rodičov ku kontrole svojích deti a ich príprave na vyučovanie

- zaťažovanie učiteľov veľkým množstvom byrokracie, najmä u začlenených žiakov

- nedostatok špeciálnych učební na prírodovedné predmety a ich vybavenosť, vrátane vybavenia učebne AJ

Príležitosti ZŠ:

- zabezpečiť väčšiu spoluprácu triedneho učiteľa s rodičmi detí zo ŠVVP a sociálne slabšieho prostredia

- zlepšiť komunikáciu s rodičmi slabo prospievajúcich žiakov, viac zapájať rodičov do aktivít školy

- naďalej zvýšenú pozornosť venovať žiakom so ŠVVP a zo znevýhodneného rodinného prostredia

- podporovať aj v ďalšom roku vzdelávanie učiteľov ako súčasť ich kariérneho rastu s cieľom zvýšiť kvalitu a odbornosť vyučovania

Riziká ZŠ:

- znižovanie počtu žiakov - demografický vývoj

- zvyšovanie počtu žiakov zo sociálne slabších rodín, kde prevláda vysoká nezamestnanosť, čo sa odráža na výsledkoch žiakov

§ 2. ods. 3 a ZŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: 14

§ 2. ods. 3 b ZŠ: Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021 : 9

Z toho počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 0

Ukončenie povinnej školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2021

PŠD ukončilo k 30.6.2021 - 17 žiakov

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Šp. tr.Spolu
Počet žiakov   2 13217

§ 2. ods. 3 c ZŠ: Počet žiakov, ktorí podali prihlášku na vzdelávanie v strednej škole

Prihlásení na SŠ

Stredná školaPočet žiakov
Gymnázium 4. roč.1
Gymnázium 5. roč.1
OA1
SOŠ 4. roč.9
SOŠ talentové1
Spojená škola2
SOŠ 2. roč.1
 1

§ 2. ods. 3 d ZŠ: Počet žiakov prijatých na vzdelávanie v strednej škole

Prijatí na SŠ

Stredná školaPočet žiakov
Gymnázium 4. roč.1
Gymnázium 5. roč.1
OA1
SOŠ 4. roč.9
SOŠ talentové1
Spojená škola2
SOŠ 2. roč.1

§ 2. ods. 3 e ZŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJBEOBIOCMCZSČeský jazykDEJDSIDACETVFYZGEGHUVCHEILS
VIII.B  2,8   2,8   32,6 3 
                
I.               
II.            1  
III.2,33           1  
IV.1,9           1  
V.2,29 1,5   1,71    1,71   
VI.2,87 2,27   2,87   2,42,33   
VII.2,38 2   2,46   2,082,15 1,69 
VIII.2 1,77   2,31   1,851,69 1,77 
IX.2 1,38   2,15   1,921,38 1,62 

TriedaINFINFKAjKZRKrúžok anglického jazykaLdčMATMTQNBVNEJOBNOvPJHPVCXCF
VIII.B      2,2   1    
                
I.               
II.      1,8        
III. 1,08    2,25      1 
IV. 1    1,85      1 
V.      2,14        
VI.      2,8   1,6    
VII.      2,54   1,31    
VIII.      2,38   1,15    
IX.      2   1    

TriedaXCHPPDAPVORGVRŠFRKSRUJRysovanieRYSSJLSprSpSRLTv
VIII.B          2,81   
                
I.           1   
II.   1,8      2,11   
III.  2       2,421   
IV.  1,7       1,91   
V.    1,21     2,431,14   
VI.    1,6     2,81,13   
VII.       1,77  2,621   
VIII.       1,77  2,311   
IX.       2  2,311   

TriedaTHDTERTSVTvThTDAVUCVLAVKMVYUVYVZBNZvZZv
VIII.B               
                
I.               
II.          1    
III.       1,92  1    
IV.       1,95  1    
V.1              
VI.1,13              
VII.1              
VIII.1,08              
IX.1              

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
VIII.B5500
I.131201
II.111001
III.131201
IV.201910
V.181404
VI.161411
VII.151311
VIII.131300
IX.131300

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu

Finančné a hmotné zabezpečenie

Čerpanie FP za rok 2020 :

Normatívne 453 888 €

z toho : mzdy a poistné - 394 485 €

prevádzka - 59 403 €

Nenormatívne

- na dopravu - 3 229 €

- na vzdelávacie poukazy - 4 282 €

- na žiakov zo soc.znevýh. prostredia - 2 100 €

- na výchovu a vzd.5.r.detí v MŠ - 1 448 €

- uč. AJ, prvouka - 3 732 €

- Škola v prírode - 1 800 €

- na asist. uč. pre žiakov so zdrav. znevýhodnením - 22 352 €

- odchodné - 2 933 €

Originálne kompetencie

- transfer - 99 226, 40 €

- školné - 1 179 €

- réžia - 5 932,88 €

- nájomné - 200,00 €

- preplatok RZZP, DDS, SP- 0 €

- úroky, zos. VÚ - 0 €

SPOLU: 106 538,28 €

Čerpanie 106 545,21 €

mzdy - 66 382,92 € z toho 23 588,58 € (MŠ) 25 415,42 € (ŠJ) 17 378,92 € (ŠKD)

odvody - 24 335,74 € z toho 9 775,52 € (MŠ) 8 624,11 € (ŠJ) 5 936,11 € (ŠKD)

prevádzku - 15 826,55 €

Zostatok na účte - - 6,93 €

§ 2. ods. 5 c Informácie o spolupráci školy alebo školského zariadenia s rodičmi detí alebo žiakov alebo s inými fyzickými osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej alebo pestúnskej starostlivosti

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi je na dobrej úrovni.

Finančne každý rok pomáhaljú pri zabezpečovaní cien a odmien za výborný prospech a vzorné správanie a za reprezentáciu školy.

V škole pôsobila aj výchovná poradkyňa, ktorej činnosť bola zameraná na riešenie výchovných problémov a na oblasť profesionálnej orientácie.

Záver

Vypracoval: Mgr. Mária Nadzonová

V Čerhove, 31.8.2021

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 31.8.2021

Vyjadrenie rady školy

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Hlavná č.1 Čerhov
   • skolacerhov@gmail.com
   • kedaddk@gmail.com
   • +421 56 6687321
   • Hlavná č.1 076 81 Čerhov
   • 35541270
   • 2021663380
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje